Esercizi Greco8

Materie:Appunti
Categoria:Greco

Voto:

2 (2)
Download:159
Data:21.03.2001
Numero di pagine:5
Formato di file:.doc (Microsoft Word)
Download   Anteprima
esercizi-greco8_1.zip (Dimensione: 7.55 Kb)
trucheck.it_esercizi-greco8.doc     41.5 Kb
readme.txt     59 Bytes


Testo

iniziale
iiiiiiiiiiiiiit.v.tttttttimpf.iiiiiii fut. aor. I° aor. II° aaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaa
conduco
t.v .tttttttttimpf. iiiiiiiiiiiifut.ffffffffffffffaor. I°aaaaaaaaor. II° aaaaaaa
percepisco,
sento
sssssssssst.v.ttttttttimpf.iiiiiiiiiiifut. ffffffffffaor. I° aaaaaa aor. II°
salto
ssssssssssssssssst.v.ttttttt impf. fut.fffffffffffffffffffffffffaor. I° aaaaaaaaaa aor. II°

sbaglio
ssss
t.v.tttt impf. fut.fffffffffaor. I° aaaa aor. II° aaaaa
aaaaaaaaa
piaccio
pppp
t.v.ttttttttttttimpf. iiiiiiiiiiiiiiiifut. ((((((((((((((((aor. I° // aor. II° aaaaaaaaaaa
divento odioso
dddddddddddd t.v.tttttttttttttimpf.iiiiiiiiiiiii fut. aor.I° // aor. II°
giungo
gginiziale
iiiiiiiiiiiiiiiiiit.v.tttttttttttimpf.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifut.fffffffffffffff aor. I° // aor. II°

getto
gggggggg t.v.tttttttttimpf.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifut.fffffffff, aor. I° aor. II° aaaaaaaa
germoglio
gggggg t.v.ttttttttimpf.iiiiiiiiiiiifut.ffffffffffffaor. I° aor. II° aaaaaaaaa
vado vvvv

vviniziale
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiit.v.tttttttttttttttimpf.iiiiiiiiiii fut. , aor. I° aor. II° aaaaaaaa
divento, sono

ddiniziale
zzzzzzzzzzzzzzzzzt.v.tttttttttttimpf.iiiiiiii fut. , aor. I° aor. II° aaaaaa
aaaaaaaa
mordo

mminiziale
iiiiiit.v.tttttttttttimpf.iiiiiiiiiiiiiiiiiiifut.fffffffffff, ,,,,,,,,,,,,,,,, aor. I° aor. II° aaaaaaaaaaaaaa
ho
hhhhhhhhhhhhhhhht.v.tttttttttimpf.iiiiiiiii fut. aor. I° aor. II° aaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
sveglio
ssssssssssssssst.v.ttttttttttttttimpf.iiiiiiiii fut. aor. I° // aor. II° aaaaaaa
seguossssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssst.v.tttttttttttttimpf.iiiiiiii fut. aor. I° ///////////aor. II° aaaaaaa
domandoddddddddddddddddddd
ddddddddddddddddddt.v.ttttttttttimpf.iiiiiiiiiiiifut.fffffffffffffffffffffaor. I° rrrrrrrrrrrrrrr aor. II°

trovo
tttiniziale
iiiiiiiiiiiiiiiit.v. ttttttttttttttimpf. iiiiiiiii fut. aor. I° ////////aor. II° aaaaaa
fiorisco
fffffffffffffffft.v. ttttttttttttttimpf. iiiiiiiiiii fut. aor. I° // ///aor. II° aaaaaa
tocco
tttttttttttttttt.v.tttttttttttttttimpf. iiiiiiiiiiifut. fffffffffffaor. I° // aor. II° aaaaaaa
muoio
mmmmmmmmmmmmmmmmmt.v.ttttttttttttttimpf.iiiiiiiiii fut. aor. I° // aor. II° aaaaaa
salto
iniziale
iiiiiiiiiiiiiiiit.v.ttttttttttttttimpf.iiiiiiiii fut. aor. I° ///////////////aor. IIaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
mi affatico
mmmmmmmmmmmmmmmmt.v. ttttttttttttttimpf.iiiiiiiii fut. aor. I° IIIIIIIIIIIaor. II° aaaaaaa
grido
gggggggggggggggggt.v.tttttttttttttttimpf.iiiiiiiiii fut. aor. I° aaaaaaaa aor. II° aaaaaaa
uccido
uuiniziale
iiiiiiiiiiiiiiiiiiit.v.ttttttttttttttimpf.iiiiiiiiiii fut. aor. I° ////////aor. II° aaaaaa
ottengo in sorte
oooooooooooooooooot.v.ttttttttttttttimpf. iiiiiiiiiii fut. aor. I° aaaaaaaaaaaaaaaaor. II° aaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaa
prendo
pppppppppt.v. ttttttimpf.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifut.fffffffffffffffffaor. I° aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aor. II° aaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaa
nascondo
nnnnnnnnnnnnnt.v.tttttttttimpf.iiiiiiiiiiifut. fffffffffffffffffffaor. I° aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaor. II° aaaaaaaaaaaaaaaa

lascio

lliniziale
iiiiiiiiiiiiiiiiiit.v.ttttttttttttttimpf.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifut. ffffffffffffaor. I° ///////aor. II° aaaaaa
imparo

iiiniziale
iiiiiiiiiiiiiiiiit.v.tttttttttttttimpf.iiiiiiiii fut. aor. I° aor. II° aaaaaa
soffro
sssssssssssssssst.v. ttttttttttttttimpf.iiiiiiiiiiiiiiiiiiii fut. aor. I° aaaaaaaaaaor. II° aaaaaaaaaaaaaaaa

persuado
ppppppppppppppppppt.v. tttttttttttttimpf.iiiiiiiiii fut. aor. I° aaaaaaaaaaaaaaaaor. II°
volo
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvt.v. tttttttttttttimpf. iiiiiiii fut. aor. I° aor. II° aaaaa
bevo
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbt.v.ttttttttttttttimpf.iiiiiiiii fut. aor. I° ///////////////aor. II° aaaaaa
cado cccc
ccccccccccccccccccccct.v.ttttttttttttttimpf.iiiiiiiiiiiii fut. aor. I° aor. II° aaaaaaaa
vengo a sapere

vviniziale
iiiiiiiiiiiiiiiiiit.v. ttttttttimpf.iiiiiiiiii fut. aor. I° aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaor. II° aaaaaaaa
aaaaaaaaa
volgo
vviniziale
iiiiiiiiiiiiiiiiit.v. ttttttttttttttimpf.iiiiiiiii fut. aor. I° aor. II° aaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaa
genero
ggggggggggggggggt.v.ttttttttttttttimpf.iiiiiiiiiiiiiiiiiii fut. aor. I° aaaaaaaor. II° aaaaaaaaaaaaaaaa

taglio
ttttttttttttttttt.v.ttttttttttttttimpf.iiiiiiiii fut. aor. I° aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaor. II° aaaaaaaaaaaaaaaaaa

volgo
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvt.v. tttttttimpf. iiiiiiiifut.ffffffffffffffffffaor. I° aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaor. II° aaaaaaa
aaaaaaaa
nutro
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnt.v.ttttttttttttttimpf. iiiiiiiii fut. aor. I° aaaaaaaaaaaor. II° aaaaaaa
rodo
rrrrrrrrrrrrrrrrrrt.v.ttttttttttttttimpf. iiiiiiiiiii fut. aor. I° aa aor. II° aaaaaa
aaaaaaaaaa
ottengo

ooiniziale
iiiiiiiiiiiiiiiiit.v. ttttttttttimpf.iiiiiiiiiiiii fut. aor. I° aaaaaaaaaaaaor. II° IIIIIIIII
prometto

ppiniziale
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit.v.ttttttttttttttimpf. iiiiiiiii fut. aor. I° aaaaaaaaaaaor. II° aaaaaa
aaaaaaaa
fuggo

f
VERBI POLITEMATICI
VVVVV t.v. impf. iiiiiiiii fut. aor. I° aaaaaaaaaaaor. II° aaaaaaa
corro
ccccccccccc t.v. impf. iiiiiiii fut. aor. I° aaaaaaaor. II° aaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
dire
dddd t.v. impf. iiiiiiiiiiiiiii fut. aor. I° aaaaaaaor. II° aaaaa
aaaaaaa
vedo
vvvvvvvvvvvvvt.v.ttttttttttttttttimpf. iiiiii fut. aor. I° aaaaaaaor. II° aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaa
prendo
pppppppppppppt.v.tttttttttttttttttimpf. iiiiiii fut. aor. I° aaaaaaaor. II° aaaaaaa
aaaaaaaa
mangio
mmmmmmm t.v. impf. iiiiiiii fut. aor. I° aaaaaaaaaaaor. II° aaaaaa
vengo
vvvv t.v. impf. iiiiiiiiiiiiiiiii fut. aor. I° aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaor. II° aaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaa
porto
p

Esempio